Kela vaativa lääkinnällinen kuntoutus koronavirus aikana, alla kelan uusin tiedote asiasta (24.3.2020)

Tämä tiedote korvaa 13.3 ja 17.3 annetut Kelan kuntoutuspalveluja koskevat tiedotteet. Tämä ohje Kelan kuntoutuksen toteuttamisesta on voimassa 31.5.2020 asti, jos ei toisin ilmoiteta.

Hallituksen esittämät toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi vaikuttavat kaikkiin Kelan kuntoutuspalveluihin seuraavista syistä:

  • Hallitus on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.
  • Hallitus on suositellut välttämään tarpeetonta liikkumista, kokoontumista ja fyysisiä kontakteja. Kaikkien rajoittamistoimien tarkoituksena on hidastaa koronavirusepidemian leviämistä ja suojella riskiryhmiin kuuluvia.
  • Läsnäkuntoutus sisältää altistumisriskin, joka koskee asiakasta, palveluntuottajaa ja heidän läheisiään.
  • Suuri osa Kelan kuntoutuksen asiakkaista kuuluu THL:n määrittelemiin riskiryhmiin.
  • Kelan kuntoutuspalveluissa ei ole kyse kiireellisestä terveyttä turvaavasta toiminnasta. Terveydenhuolto vastaa asiakkaiden kiireellisen sairaanhoidon ja kuntoutuksen tarpeista.
  • Kuntoutuksen ohjauksellinen rooli korostuu poikkeusoloissa.

Kelan tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä mahdollisimman tehokkaasti ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Edellä mainituista seikoista johtuen Kela suosittaa läsnäkuntoutuksen keskeyttämistä ja kuntoutuksen toteuttamista etäkuntoutuksena, jos se on mahdollista.

Hallitus on vahvasti suosittanut välttämään koronaepidemian aikana kokoontumisia. Ryhmämuotoista kuntoutusta ei ole mahdollista järjestää etäkuntoutuksena joten Kela suosittaa ryhmämuotoisen kuntoutuksen keskeyttämistä.

Koronavirusepidemian aikana palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta kasvokkain eikä asiakkaalla ole velvollisuutta osallistua kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemian aikana, asiakas voi valita toisen palveluntuottajan.

Palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä. Jos kuntoutusta päätetään jatkaa kasvokkain, palveluntuottajan ja asiakkaan on arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Tarvittaessa palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa keskeytyneelle tai siirretylle kuntoutukselle uuden ajankohdan. Jos kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa myöhemmin Kelaan yhteyttä kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.